DE ONDERNEMING

RON VERROEN Management Consultancy is een onderneming die door het aanbieden van begeleiding en adviezen, het uitvoeren van onderzoek en het implementeren van personele instrumenten de ontplooiing en de prestaties van mensen en hun organisaties wil bevorderen.

Vanaf het begin van zijn bestaan in 1991 heeft RON VERROEN Management Consultancy zich beziggehouden met de wisselwerking tussen "mens" en "organisatie" en de manier waarop mensen invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving. In dat spoor richt RON VERROEN Management Consultancy zich op leer-, ontwikkelings- en organisatievraagstukken die voortvloeien uit de koers die organisaties volgen en de inrichting die daarvoor nodig is: de samenhang tussen strategie, structuur, cultuur en systemen.

Uitgangspunt daarbij is de stelling dat het succes van een organisatie voor een groot deel wordt bepaald door de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de in de organisatie aanwezige kennis, vaardigheden, creativiteit, ervaring en durf en de wijze waarop dit structureel in de organisatie verankerd wordt.

De onderzoeken, adviezen en begeleidingsprogramma's van RON VERROEN Management Consultancy zijn er dan ook op gericht die kennis, vaardigheden, creativiteit, ervaring en durf bij mensen aan te boren, te ontwikkelen en te verbeteren en bovendien deze in te bedden in hun organisatie. RON VERROEN Management Consultancy wil daardoor een zo doelmatig mogelijke inzet van gemotiveerde mensen ten behoeve van hun organisaties helpen bevorderen.


HET PRODUCT

RON VERROEN Management Consultancy kan u van dienst zijn bij vraagstukken op het gebied van:
 • bestuur en organisatie;
 • strategische beleidsvorming;
 • kwaliteitsmanagement en certificering;
 • innovatie;
 • human resources management;
 • interim- en crisismanagement.

Zowel in de profit als non profit sectoren waaronder:

 • IndustriŽle midden- en kleinbedrijf;
 • handel en transport;
 • overheid;
 • overige zakelijke dienstverlening;
 • maatschappelijke dienstverlening;
 • gezondheidszorg.

ORGANISATIEADVIES

RON VERROEN Management Consultancy is met name gespecialiseerd in cultuur- en structuuraspecten van organisaties: managementstijlen, samenwerkingsvormen, beheerssystemen, werkprocessen, interne en externe communicatie en conflicthantering. Door middel van een quick scan of een uitgebreider intern en extern onderzoek worden kritische situaties in kaart gebracht. De aanbevelingen die u van ons kunt verwachten zijn praktisch en concreet; u kunt er direct mee aan de slag. Als u ons vraagt bij de implementatie te assisteren, hanteren wij meestal het samenwerkingsmodel en noemen dat een intervisietraject. Wij staan dan de managers of de projectgroepen met raad en daad terzijde, maar laten hen zelf de spil zijn in het veranderingsproces. Bij een supervisietraject zullen wij zelf de leiding op ons nemen en deze via de weg van de geleidelijkheid op een zo natuurlijk mogelijke wijze overgeven aan de naast verantwoordelijke persoon.


DUIDELIJKHEID VOOR ALLES

Oriëntatie
Een uitvoerig intake gesprek verschaft duidelijkheid over de aard van de problematiek en de kans van slagen bij acceptatie van de opdracht. Deze fase is wederzijds vrijblijvend; voor u zijn er geen kosten aan verbonden.

Offerte
Op basis van de intake kan RON VERROEN Management Consultancy een offerte opstellen met een specificatie van:
 • inhoud van de opdracht;
 • plan van aanpak;
 • werkwijze;
 • tijdpad;
 • kostenprognose;
 • voorwaarden en condities;
 • wijze van declareren en betalen.
Na mondelinge toelichting van de consultant besluit u al of niet de opdracht te verlenen.

Onderzoek
Zorgvuldig onderzoek en scherpe analyse resulteren in een schriftelijke rapportage met conclusies en op praktische uitvoerbaarheid getoetste aanbevelingen.

Uitvoering
Bij de in overleg opgestelde implementatie zal de consultant in de meeste gevallen een begeleidende en coördinerende rol vervullen. Op verzoek kan hem ook een uitvoerende taak worden toebedeeld.

Nazorg
Na beëindiging van de opdracht vindt gedurende een nader overeen te komen tijdsperiode een nazorg plaats. Een mogelijk evaluatiegesprek en/of eindgesprek kan uitsluitsel geven over de afronding van de opdracht en de mate waarin de beoogde doelen zijn bereikt.


PROJECTMANAGEMENT

Sinds mensenheugenis worden er projecten uitgevoerd. Enkele bekende voorbeelden zijn de tramtunnel in Den Haag, de Betuwelijn. Voor deze projecten worden speciale technieken ontwikkeld om zo effectief mogelijk te kunnen omgaan met een beperkte hoeveelheid mensen, budgetten en tijd. Deze technieken worden ook toegepast in kleinere projecten binnen de profit en non-profit sector. Niet om 'mee te kunnen doen' met de groteren, maar omdat de vele complexe en nieuwe eisen vanuit de omgeving van organisaties om een meer doelmatige werkwijze vragen. Projectmanagement is dan een middel om effectief om te gaan met deze omgevingsvraag. RON VERROEN Management Consultancy kan uw firma t.b.v. projecten van dienst zijn met:
 • faseren, beslissen en beheersen
 • projectselectie
 • capaciteitsplanning
 • tijdbeheersing
 • budgetbeheersing
 • kwaliteitscontrole
 • organisatie beheersing
 • informatievoorziening
 • leidinggeven
 • onderhandelingsdilemma’s en valkuilen
 • cultuur en structuur van en rondom projecten


RISICOMANAGEMENT EN KWALITEITSZORG

Op het gebied van risicomanagement en kwaliteitszorg biedt RON VERROEN Management Consultancy, zowel toetsing en ontwikkeling van kwaliteit- en risicobeheersystemen (o.a. in het kader van certificering), als begeleiding van de veranderings-processen, die gericht zijn op kwaliteitverbetering. Specifieke ervaring is opgebouwd met Arbo- en verzuimmanagement en de risico-inventarisatie en evaluatie bij diverse sportaccommodaties.
In het kader van certificering wordt gebruik gemaakt van een verder door ontwikkeld software programma genaamd CustomerCareWatch (wegens herstelwerkzaamheden is deze website tijdelijk niet bereikbaar) dat met de criteria gesteld door het TNO verder is geperfectioneerd.
In het programma zijn 8 meetcomponenten opgenomen te weten:

Interne klantgerichtheid:
1 Cultuur
2 Vaardigheden
3 Structuur
4 Coaching
Externe klantgerichtheid:
5 Cultuur
6 Vaardigheden
7 Structuur
8 Coaching

Via een samen te stellen handboek kan verder gewerkt worden naar certificering.


ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

RON VERROEN Management Consultancy heeft jarenlange ervaring met het archiveren en het verfilmen en digitaliseren van gegevens voor databasegebruik binnen grote gemeenten en corporaties. De veelal oude en zeldzame archieven werden vakkundig geschoond, van codes voorzien en verfilmd. Ook met het opzetten van archieven t.b.v. directie en/of raden van bestuur heeft RON VERROEN Management Consultancy ervaring.


DE ONDERNEMER

RVMC is een eenmansbedrijf waarbij diverse interim- managers zijn aangesloten. Elk met zijn of haar eigen specialiteit. Ron Verroen is geboren in 1949 te ‘s-Gravenhage. Na de middelbare school tot aan nu volgde hij diverse opleidingen; van management en marketing opleidingen tot logistiek en IT. Met zijn 23 jaar was hij in 1972 een van de jongste managers in Nederland. In 1999 ronde hij de studie Professioneel Interimmanager af aan de Universiteit Nyenrode. Hij werkte tot 1991 bij diverse bedrijven als troubleshooter in de functie van manager/directeur. Tevens vervulde hij diverse commissariaten en is hij voorzitter van een Raad van Bestuur van een landelijk opererende Stichting voor een goed doel. Hij gaf advies aan diverse soorten bedrijven, adviseerde in fusies, deed vele coachingstrajecten, is regelmatig sparringpartner voor een aantal directeuren in Nederland en leidde vele projecten naar een goed eindresultaat.

Onder zijn klanten bevinden zich: o.a. KPMG, Sportfondsen Nederland N.V., de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Zutphen, Niedorp, Wieringen, Wijk bij Duurstede, Roosendaal, Leersum, Zutphen, Markelo, Vaassen, Maarssen en vele anderen.

Ook particuliere opdrachtgevers zoals Doe het Zelf, Kijk shop, Koudijs b.v., en diverse grote garages van verschillende merken behoren tot de regelmatige opdrachtgevers.


ADRES

Adres : RVMC
Postbus 84095
2508 AB 's-Gravenhage.
Tel.:
Fax:
Mobiel:
070 - 383 69 95
070 - 383 72 42
06 - 53 25 09 72
Email:
Website:
rverroen@rvmc.nl
http://www.rvmc.nl